Statystyki

 • Odwiedziny: 894718
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

Artykuły

REGULAMIN SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

2018-02-13

 

REGULAMIN   SPÓŁDZIELNI   UCZNIOWSKIEJ

 

 1. Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku sprawuje kierownik świetlicy, który dwa razy w roku składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej. Rok gospodarczy trwa od września  do czerwca.
 2. Sklepik Szkolny otwarty jest na przerwach w godzinach 8.10 – 14.00.
 3. Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują wyłącznie sprzedawcy i opiekun  Spółdzielni Uczniowskiej. Dorabianie kluczy jest zabronione.W razie zagubienia klucza należy wymienić zamek.           
 1. Dyżury w sklepiku pełnią uczniowie gimnazjum, którzy ściśle współpracują  z opiekunem.
 2. Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na pracę w sklepiku oraz pozytywna opinia wychowawcy klasy.
 3.  Uczniowie pracujący w sklepiku ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzony im majątek.
 1. Za całoroczną i wzorową pracę społeczno-użyteczną na rzecz szkoły uczniowie pracujący w sklepiku  zostają wyróżnieni nagrodami.
 2. Uczniowie sprzedający pomagają opiekunowi we wszystkich zadaniach związanych z funkcjonowaniem sklepiku.   
 1. Uczniowie dbają o kontrolę terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
 1. Uczniowie odpowiadają za stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia, dbają o porządek i czystość oraz estetyczną ekspozycję produktów oraz aktualizację ich cen.
 1. Uczniowie wraz z opiekunem sklepiku codziennie przeliczają stan gotówki uzyskanej ze sprzedaży w ciągu dnia i zapisują w zeszycie „Utarg Dzienny”.
 2. Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej reguluje płatności za faktury.
 3.  Pozostałe pieniądze (nadwyżka wynikająca z naliczonej marży) opiekun wpłaca na przydzielone konto w banku lub przeznacza na zakupy związane z aktualnymi potrzebami społeczności uczniowskiej szkoły, np.:

-  artykuły papiernicze

-  nagrody dla uczestników konkursów organizowanych na terenie szkoły

-  zakup kwiatów na różne uroczystości

- finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów biorących udział

w zawodach sportowych, itp.

 1. O wszystkich wydatkach Spółdzielni Uczniowskiej decyduje opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 1. Pod koniec każdego semestru opiekun  razem z uczniami sprzedającymi w sklepiku dokonują kontrolnego remanentu.
 1. Za całoroczną i wzorową pracę społeczno-użyteczną na rzecz szkoły uczniowie pracujący w sklepiku  zostają wyróżnieni nagrodami.
 2. Uczniowie sprzedający pomagają opiekunowi we wszystkich zadaniach związanych z funkcjonowaniem sklepiku.  
 1. Uczniowie dbają o kontrolę terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
 1. Uczniowie odpowiadają za stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia, dbają o porządek i czystość oraz estetyczną ekspozycję towarów oraz aktualizację ich cen.
 2. Opiekun spółdzielni prowadzi rejestr Dobrej Praktyki Higienicznej.
Więcej o: REGULAMIN SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

REGULAMIN WPŁAT NA OBIADY.

2018-02-13

 REGULAMIN WPŁAT NA OBIADY

1.  Wpłat na obiady w stołówce szkolnej należy dokonywać wyłącznie w wyznaczonym terminie, tj. zawsze w ostatnim tygodniu  bieżącego miesiąca (np. na miesiąc listopad wpłaty przyjmowane będą w wyznaczonych dniach ostatniego tygodnia października).

2.  Informacje o wpłatach na kolejny miesiąc znajdują się na tablicach ogłoszeń, w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

3.  Wpłaty przyjmowane są w gabinecie intendenta kuchni szkolnej.

4.  Zapisy na obiady dokonywane są wyłącznie na podstawie kwitariusza wpłat (wpisów do zeszytu obiadów dokonuje kierownik świetlicy).

5.  W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie pisemnej informacji od  rodzica przedstawionej kierownikowi świetlicy, można dokonać wpłaty na obiady  po upływie terminu wpłat i korzystać z posiłków w stołówce od pierwszego dnia następnego miesiąca.

     W/w  informację należy dostarczyć w wyznaczonym terminie wpłat

     (punkt 1 regulaminu).

     Wzór pisemnej  informacji – kierownik świetlicy.

6.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby należy zgłosić odpis z obiadu co najmniej dzień przed przewidywanymi dniami nieobecności.

7.   W przypadku zorganizowanej wycieczki szkolnej odpisu z obiadu dokonuje kierownik wycieczki co najmniej 2 dni przed przewidywanym wyjazdem.

8.  Odpisy  należy zgłaszać w świetlicy szkolnej (p. Barbara Zwolińska) oraz u intendenta (p. Anna Smakowska) lub telefonicznie pod numerem (0-63) 219-10-42 (intendent).

9.  Intendent sporządza listę odpisów i przekazuje kierownikowi świetlicy oraz szefowi kuchni szkolnej.

10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik świetlicy.

Więcej o: REGULAMIN WPŁAT NA OBIADY.

ŚWIETLICA SZKOLNA.

2014-04-13
Powiększ zdjęcie

 Świetlica pełni dwa podstawowe zadania:

- opiekuńczo – wychowawcze

- dożywianie uczniów w formie obiadów i „szklanki mleka”

Więcej o: ŚWIETLICA SZKOLNA.

PRACA I DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

2015-10-23
Powiększ zdjęcie

Świetlica szkolna pełni również funkcję stołówki szkolnej. Podczas przerw obiadowych w stołówce dyżury pełnią dyżurni – wolontariusze oraz kierownik świetlicy p. Barbara Zwolińska.  Ze stołówki korzystają uczniowie szkoły podstawowej.  Stołówka szkolna przygotowuje również obiady dla szkół podstawowych gminy Grabów – Chorki, Sobótka oraz Kadzidłowa. Obiady dla tych szkół dostarczane są specjalnie do tego przystosowanym samochodem. Od listopada 2015 roku kuchnia szkolna zaopatruje w posiłki obiadowe również WIGOR - ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych.

Z powodu  dużej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce obiady wydawane sa podczas trzech przerw obiadowych:

- 10.45 - 11.00    dla uczniów klas I-III

- 11.45 - 12.00   dla uczniów klas IV - VI

- 12.45 - 13.00  dla uczniów klas VII - VIII sp i klasy III gimnazjum

- 12.1o - 12.40   dla dzieci z oddziałów 6-latków i 5-latków

- 11.10 - 11.40   dla dzieci z oddziału 3,4-latków

Więcej o: PRACA I DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

DYŻURY WYCHOWAWCÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

2015-10-23